Kodeks Postępowania

KODEKS POSTĘPOWANIA
TERAPEUTY TERAPII BOWTECH W POLSCE

 

1. Terapeuci powinni mieć szacunek dla religijnych, duchowych, społecznych i politycznych poglądów wszystkich pacjentów, niezależnie od rasy, koloru skóry, wyznania czy płci.

2. Terapeuci powinni zawsze zachowywać się w sposób etyczny, uprzejmy i staranny w stosunkach do ich pacjentów.
3. Stosunek pomiędzy terapeutą a jego / jej pacjentem powinien być zawsze profesjonalny. Pacjent pokłada zaufanie do opieki, umiejętności i uczciwości praktykującego i obowiązkiem praktykującego jest działanie z należytą starannością przez cały czas i nie nadużywanie tego zaufania w jakikolwiek sposób.

4. Właściwe postępowanie moralne musi zawsze być najważniejsze w relacjach terapeutów z pacjentem. Praktykujący muszą zachowywać się z uprzejmością, szacunkiem, godnością, dyskrecją i taktem.
Ich postawa musi być kompetentna i sympatyczna, dawać nadzieję i optymizm, co powinno podnieść pacjenta na duchu i poprawić jego wiarę w możliwość poprawy zdrowia.

5. Terapeuta nie może wejść w jakąkolwiek relację seksualną z pacjentem i musi być sumienny w ochronie przed każdym aktem, sugestią lub oświadczeniem, które mogłoby być błędnie interpretowane lub w inny sposób zawierało sugestie seksualne.

6. Terapeuta nie może nigdy gwarantować pacjentowi w 100% wyleczenia. Powinien natomiast opisać dokładnie i z optymizmem możliwe korzyści terapeutyczne i możliwości poprawy zdrowia.

7. Pacjenci, którzy są psychicznie niestabilni, uzależnieni od alkoholu lub narkotyków, lub w stanie ciężkiej depresji, myśli samobójczych lub halucynacji powinni być objęci szczególną dyskrecją. Tacy pacjenci muszą być poddawani terapii wyłącznie przez terapeutów z odpowiednimi kompetencjami.

8. Terapeucie nie wolno zanegować instrukcji lub zaleceń przekazanych pacjentowi przez lekarza.

9. Terapeucie nie wolno doradzać konkretnego przebiegu leczenia, tak jak i operacji czy dawkowania konkretnych leków. Decyzję w tym zakresie należy pozostawić pacjentowi w kontakcie z jego / jej lekarzem.

10. W żadnych okolicznościach terapeuta nie może stawiać pacjentowi diagnozy medycznej.

11. Terapeuta nie powinien przepisywać środków leczniczych, ziół, suplementów, olejków itp, chyba, że jego przygotowanie zawodowe i/lub szkolenie uprawniają go do tego.

12. Terapeuta powinien wywiesić dyplom/dyplomy Australijskiej Akademii Terapii Bowena i Kodeks Etyczny Terapeutów Terapii Bowtech Polska w miejscu/gabinecie gdzie wykonuje zabiegi.

13. Na życzenie pacjenta, przed rozpoczęciem terapii terapeuta musi w pełni wyjaśnić, pisemnie lub ustnie, wszystkie procedury wykorzystane w leczeniu, w tym czas trwania poszczególnych procedur, ich przybliżoną ilość i wysokość opłat.

14. POUFNOŚĆ

Terapeuci, ich asystenci, recepcjoniści,itp mają bezwzględny obowiązek utrzymania informacji, zapisów danych oraz opinii o pacjencie poufnymi. Ujawnienie tych informacji osobom trzecim, w tym członkom rodziny pacjenta, bez jego zgody, nie może mieć miejsca, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej lub sąd wystąpi o ich ujawnienie. Żadna osoba trzecia, w tym asystenci i członkowie rodziny dorosłego pacjenta nie mogą być obecni w trakcie konsultacji bez jego zgody.

Przyjazne linki:

Script logo