Statut

STATUT
Stowarzyszenia Bowtech Polska

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Stowarzyszenie Bowtech Polska, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną. 2. Z chwilą wpisu stosownej wzmianki w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie może nabyć status organizacji pożytku publicznego 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony. § 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań. § 3. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są pokrewne z celami i zadaniami Stowarzyszenia. § 4. 1. Wyłącznym celem Stowarzyszenia jest 1) popularyzacja Terapii Bowena wyłącznie zgodnie z metodą i programem nauczania australijskiej Akademii Terapii Bowena, 2) rozwój terapii Bowena w ścisłym powiązaniu z Australijską Akademią Terapii Bowena, 3) dbałość o jakość stosowania Terapii Bowena i zgodność tego stosowania z metodologią Australijskiej Akademii Terapii Bowena, 4) podnoszenie umiejętności terapeutów stosowania Terapii Bowena, 5) marketingowe i reklamowe wsparcie członków stowarzyszenia w wykonywaniu przez nich praktyki terapeuty Techniki Bowena 2. Cel określony w ust. 1 Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez: 1) organizację prezentacji Terapii Bowena, 2) propagowanie Terapii Bowena podczas konferencji, targów i innych tego typu przedsięwzięć , organizowanych w dziedzinach nauki i wiedzy pokrewnych Terapii Bowena, 3) organizację szkoleń i spotkań z udziałem uznanych terapeutów Terapii Bowena z zagranicy, 4) współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie badań naukowych nad Terapią Bowena i innymi komplementarnymi metodami leczniczymi, 5) ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy terapeutami Terapii Bowena w Polsce i za granicą, 6) udzielanie kompleksowej i wiarygodnej informacji o Terapii Bowena pośród terapeutów innych dziedzin medycyny komplementarnej, 7) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami, działającymi za granicą, 8) promocję i reklamę Terapii Bowena w mediach, 9) podejmowanie działań, zmierzających do prawnego uznania zawodu terapeuty Terapii Bowena jako samodzielny zawód medyczny w rozumieniu przepisów o klasyfikacji zawodów dla potrzeb rynku pracy. 3. Działalność określona w ust. 2 może być prowadzona, jako działalność odpłatna , przy czym odpłatność winna zostać ustalona jedynie na poziomie, pozwalającym na pokrycie kosztów tej działalności. § 5. 1. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Stowarzyszenia, określającej przedmiot tej działalności, oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej w przedmiotach sprzecznych z celami lub narażających na uszczerbek dobre imię stowarzyszenia.

Rozdział II

Prawa i obowiązki członków

§ 6. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, członków-kandydatów, wspierających i honorowych. 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która uzyskała dyplom terapeuty Techniki Bowena, wyłącznie w toku szkolenia, akredytowanego przez Australijską Akademię Terapii Bowena. 3 Członkiem-kandydatem może być osoba fizyczna, która rozpoczęła szkolenie na terapeutę Techniki Bowena, wyłącznie w ramach szkolenia, akredytowanego przez Australijską Akademię Terapii Bowena. 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna nie spełniająca kryteriów ust. 2 i 3, lub osoba prawna, lecz działająca na rzecz osiągnięcia celów wymienionych w § 4 ust. 1 i zobowiązująca się do wspierania Stowarzyszenia w formie materialnej lub w formie świadczenia pracy. 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, nie spełniająca warunków, określonych w ust. 2 i 3, lecz mająca szczególnie znaczące osiągnięcia, w zakresie popularyzacji i rozwoju Terapii Bowena. 6. Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec, nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 7. 1. Członków zwyczajnych i członków-kandydatów przyjmuje zarząd, po stwierdzeniu spełniania warunków, określonych w Statucie oraz złożeniu deklaracji członkowskiej. 2. Członków wspierających i honorowych przyjmuje Zarząd, na podstawie oceny ich gotowości do realizacji celów Stowarzyszenia oraz spełniania kryteriów, uzasadniających nadanie statusu członka Stowarzyszenia. § 8. 1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia. 2. Członkom-kandydatom, członkom wspierającym i honorowym, przysługują uprawnienia określone w ust. 1), z wyłączeniem prawa wyboru i bycia wybieranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. § 9. 1. Członkowie zwyczajni oraz członkowie-kandydaci Stowarzyszenia, są zobowiązani: 1) brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia, 2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 3) opłacać regularnie składki członkowskie. 2. Członkowie wspierający są zobowiązani do zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. § 10. 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie: 1) śmierci członka, 2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia 3) skreślenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia, po stwierdzeniu nie spełniania kryteriów wymienionych w § 6 4) skreślenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok 2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 3) do 5) członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia 3. Członkostwo członka-kandydata Stowarzyszenia ustaje, gdy w terminie 12 miesięcy od zakończenia szkolenia, członek- kandydat nie uzyska tytułu terapeuty Terapii Bowena

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

§ 11. Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia – WZCS 2) Zarząd Stowarzyszenia - ZS 3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia - KRS § 12. Członkowie ZS i KRS wybierani są na czas nieoznaczony i mogą zostać w każdym czasie odwołani przez WZCS.

Rozdział IV

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

§ 13. 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. WZCS może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 3. Zwyczajne WZCS odbywa się co dwa lata. 4. Nadzwyczajne WZCS odbywa się z inicjatywy własnej Zarządu lub na wniosek: 1) Komisji Rewizyjnej 2) co najmniej 15 członków Stowarzyszenia 5. WZCS jest zwoływane przez Zarząd w drodze pisemnego zawiadomienia każdego członka Stowarzyszenia, wysłanego co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku, gdy członek Stowarzyszenia, w formie pisemnej, poda Zarządowi adres swojej poczty elektronicznej, zawiadomienie następuje z chwilą wysłania listu elektronicznego pod podany adres poczty elektronicznej. § 14 Do kompetencji WZCS należy: 1) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia, 2) zatwierdzanie długofalowych programów działania przygotowanych przez zarząd, 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 5) wybór: a) Zarządu w składzie 3 osób, a z jego składu Przewodniczącego Stowarzyszenia, b) trzyosobowej Komisji Rewizyjnej, przy czym w składzie Komisji winna znaleźć się co najmniej jedna osoba, posiadająca tytuł akredytowanego nauczyciela Terapii Bowena według Australijskiej Akademii Terapii Bowena, 6) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia, 7) rozpatrywanie odwołań wymienionych w § 10 ust.2, § 15. 1. WZCS może odbyć się jeżeli bierze w nim udział więcej niż połowa ogólnej liczby członków. 2. Uchwały WZCS zapadają zwykłą większością głosów. 3. Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów w obecności więcej niż 1/2 ogólnej liczby członków. 4. W sprawie wyboru i odwołania członków władz Stowarzyszenia głosowanie jest tajne. W pozostałych sprawach głosowanie jest jawne, a na żądanie więcej niż jednej drugiej obecnych członków - głosowanie jest tajne.

Rozdział V

Zarząd Stowarzyszenia

§ 16. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w okresie między WZCS. Do kompetencji ZS należy w szczególności: 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 2) kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia, 3) uchwalanie rocznych planów działania i budżetu Stowarzyszenia, 4) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia środków trwałych i nieruchomości oraz przystąpienia do spółek, spółdzielni, stowarzyszeń oraz utworzenia fundacji, 5) przyjmowanie darowizn i zapisów, 6) uchwalanie regulaminów, 7) powoływanie komisji problemowych oraz terenowych pełnomocników Stowarzyszenia, 8) ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich, po zatwierdzeniu przez komisję rewizyjną. 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Przewodniczący Stowarzyszenia albo dwaj spośród pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie. Dla ważności oświadczenia woli w sprawach określonych w ust. 1 pkt 4) wymagana jest uprzednia, aprobująca uchwała Zarządu podjęta w tej sprawie. § 17. 1. Posiedzenia ZS odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał. Do ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków ZS. 2. Uchwały ZS zapadają bezwzględną większością głosów. 3. Posiedzenia ZS zwołuje Przewodniczący. 4. Uchwały ZS mogą być podjęte w formie pisemnej, poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały lub w formie pisemnego głosowania.

Rozdział VI

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 18. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej KRS, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. § 19. KRS wybiera ze swego grona Przewodniczącego. § 20. Do kompetencji KRS należy: 1) kontrolowanie działalności statutowej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia i jego majątku oraz przedstawienie ZS wniosków i zaleceń pokontrolnych, 2) składanie sprawozdań na WZCS i występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium ustępującemu ZS, 3) występowanie do ZS o zwołanie nadzwyczajnego WZCS w wypadkach szczególnej wagi. § 21. 1. KRS jest organem niezależnym od ZS i nie podlega mu w zakresie sprawowania kontroli działalności ZS. 2. Członkowie KRS: 1) nie mogą być jednocześnie członkami ZS ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być osobami skazanymi za przestępstwo umyślne, § 22. 1. Posiedzenia KRS odbywają się nie rzadziej, niż raz w roku. Do ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków KRS. 2. Uchwały KRS zapadają bezwzględną większością głosów. 3. Posiedzenia KRS zwołuje Przewodniczący. 4. Uchwały KRS mogą być podjęte w formie pisemnej, poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały lub w formie pisemnego głosowania.

Rozdział VII

Majątek Stowarzyszenia

§ 23. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i papiery wartościowe. 2. Na środki finansowe Stowarzyszenia składają się: 1) wpisowe i składki członkowskie, 2) zapisy, dotacje i darowizny, 3) wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego, 4) dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, 5) odsetki od środków finansowych oraz dywidendy z tytułu posiadania papierów wartościowych i praw majątkowych. § 24. 1. Cały dochód Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów Stowarzyszenia. 2. Zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. § 25. ZS w drodze uchwały zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia, po zaopiniowaniu ich przez KRS.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 26. 1. Utrata członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może nastąpić na skutek śmierci członka, rezygnacji lub odwołania z funkcji. Uchwała o odwołaniu jest nieważna, gdy nie zawiera postanowienia o powołaniu osoby na miejsce odwołanego członka organu Stowarzyszenia. 2. W razie zmniejszenia się w okresie kadencji składu ZS lub KRS władzom tym przysługuje prawo kooptacji do pełnienia wakujących funkcji, z uwzględnieniem postanowień Statutu, odnośnie do wymogów, jakim powinny odpowiadać osoby, pełniące funkcję we władzach Stowarzyszenia. 3. Mandat dokooptowanego członka ZS lub KRS wygasa, gdy najbliższe WZCS nie zatwierdzi kooptacji, dokonanej przez ZS lub KRS. Uchwała odmawiająca zatwierdzenia kooptacji jest nieważna, gdy nie wskazuje osoby nowego członka ZS lub KRS. § 27. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia powołują członkowie-założyciele Stowarzyszenia § 28. Statut oraz jego zmiany wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przyjazne linki:

Script logo