Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – praca magisterska dotycząca skuteczności Metody Bowena

Ewelina Kopczyńska, terapeutka Metody Bowena, obroniła w grudniu 2017 roku pracę magisterską pt: „Te­ra­pia Tech­ni­ką Bo­we­na w do­le­gli­wo­ściach bó­lo­wych od­cin­ka lę­dź­wio­we­go krę­go­słu­pa”, koń­cząc stu­dia na kie­run­ku fi­zjo­te­ra­pia na Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym w Po­zna­niu.

Jest to pierwsza na polskim rynku medycznym praca naukowa poświęcona tej terapii. W oparciu o przeprowadzone badania i zebrane materiały, Ewelina Kopczyńska przygotowała również wystąpienie na Kon­fe­ren­cji Mło­dych Nau­kow­ców w Lu­bli­nie w grud­niu 2017.

Uzy­ska­ne wy­ni­ki ba­dań wska­za­ły, że na­tę­że­nie do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych krę­go­słu­pa lę­dź­wio­we­go ma­le­je już po pierw­szym za­bie­gu TB, a je­go po­ziom zmniej­sza się z każ­dym ko­lej­nym za­bie­giem. U ba­da­nych na­stę­pu­je zmniej­sze­nie in­ten­syw­no­ści bó­lu, czę­sto­tli­wo­ści je­go wy­stę­po­wa­nia i zwięk­sze­nie ogól­nej sa­mo­dziel­no­ści pa­cjen­ta.

Ba­da­nie tren­du wy­ka­zu­je, że na sku­tek te­ra­pii na­stą­pi­ła istot­na sta­ty­stycz­nie po­pra­wa sta­nu zdro­wia pa­cjen­tów. Ogra­ni­czo­ne wyj­ścio­wo za­kre­sy ru­cho­mo­ści krę­go­słu­pa lę­dź­wio­we­go na sku­tek te­ra­pii zwięk­szy­ły się. Su­biek­tyw­na oce­na te­ra­pii TB po pierw­szym za­bie­gu w więk­szo­ści by­ła na po­zio­mie do­brym, a po trze­cim 66% ba­da­nych oce­ni­ło ja­ko bar­dzo do­brą.

Wyniki badań Eweliny Kopczyńskiej znalazły się w anglojęzycznym artykule, dotyczącym nie­spe­cy­ficz­nych ze­spo­łów bó­lo­wych krę­go­słu­pa lę­dź­wio­we­go (nzbkl).
Opis badania i jego efektów znajduje się TUTAJ
Cały ar­ty­kuł do­stęp­ny na jest stro­nie World Scien­ti­fic News – TUTAJ

Data

Grudzień 2017

Miejsce

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wydarzenie

Praca magisterska dotycząca skuteczności metody Bowena

Skip to content