Statut Stowarzyszenia Bowtech Polska tekst jednolity według stanu od dnia 14 maja 2022 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie Bowtech Polska, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.
 2. Z chwilą wpisu stosownej wzmianki w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie może nabyć status organizacji pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są pokrewne z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

§ 4.

 1. Wyłącznym celem Stowarzyszenia jest:
  1) popularyzacja Terapii Bowena wyłącznie zgodnie zmetodą i programem nauczania australijskiej Akademii Terapii Bowena,
  2) rozwój terapii Bowena w ścisłym powiązaniu z Australijską Akademią Terapii Bowena,
  3) dbałość o jakość stosowania Terapii Bowena i zgodność tego stosowania z metodologią Australijskiej Akademii Terapii Bowena,
  4) podnoszenie umiejętności terapeutów stosowania terapii Technika Bowena,
  5) marketingowe i reklamowe wsparcie członków Stowarzyszenia w wykonywaniu przez nich praktyki terapeuty Techniki Bowena
 2. Cel określony w ust. 1 Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
  1) organizację prezentacji Terapii Bowena,
  2) propagowanie Terapii Bowena podczas konferencji, targów i innych tego typu przedsięwzięć organizowanych w dziedzinach nauki i wiedzy pokrewnych terapii Bowena,
  3) organizację szkoleń i spotkań z udziałem uznanych terapeutów Terapii Bowena z zagranicy,
  4) współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie badań naukowych nad Terapią Bowena i innymi komplementarnymi metodami leczniczymi,
  5) ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy terapeutami Terapii Bowena w Polsce i za granicą,
  6) udzielanie kompleksowej i wiarygodnej informacji o Terapii Bowena pośród terapeutów innych dziedzin medycyny komplementarnej,
  7) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami, działającymi za granicą,
  8) promocję i reklamę Terapii Bowena w mediach,
  9) podejmowanie działań, zmierzających do prawnego uznania zawodu terapeuty Terapii Bowena jako zawodu w rozumieniu przepisów o klasyfikacji zawodów dla potrzeb rynku pracy.
 3. Działalność określona w ust. 2 może być prowadzona jako działalność odpłatna, przy czym odpłatność winna zostać ustalona jedynie na poziomie, pozwalającym na pokrycie kosztów tej działalności.

§ 5.

 1. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Stowarzyszenia, określającej przedmiot tej działalności oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej w przedmiotach sprzecznych z celami lub narażających na uszczerbek dobre imię Stowarzyszenia.

Rozdział II

Prawa i obowiązki członków

§ 6.

 1. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, członków-kandydatów, wspierających i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która uzyskała dyplom terapeuty Techniki Bowena, wyłącznie w toku szkolenia, akredytowanego przez Australijską Akademię Terapii Bowena.
 3. Członkiem-kandydatem może być osoba fizyczna, która rozpoczęła szkolenie na terapeutę Techniki Bowena, wyłącznie w ramach szkolenia, akredytowanego przez Australijską Akademię Terapii Bowena.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna nie spełniająca kryteriów ust. 2 i 3, lub osoba prawna, lecz działająca na rzecz osiągnięcia celów wymienionych w § 4 ust. 1 i zobowiązująca się do wspierania Stowarzyszenia w formie materialnej lub w formie świadczenia pracy.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, nie spełniająca warunków, określonych w ust. 2 i 3, lecz mająca szczególnie znaczące osiągnięcia, w zakresie popularyzacji i rozwoju Terapii Bowena.
 6. Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec, nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

 1. Członków zwyczajnych i członków-kandydatów przyjmuje zarząd, po stwierdzeniu spełniania warunków, określonych w Statucie oraz złożeniu deklaracji członkowskiej.
 2. Członków wspierających i honorowych przyjmuje Zarząd, na podstawie oceny ich gotowości do realizacji celów Stowarzyszenia oraz spełniania kryteriów, uzasadniających nadanie statusu członka Stowarzyszenia.
 3. Po stwierdzeniu przez Zarząd nabycia tytułu terapeuty techniki Bowena zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2, członek kandydat nabywa status członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 8.

 1. Członkom Stowarzyszenia przysługuje czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia oraz prawo korzystania ze świadczeń oferowanych przez Stowarzyszenie na rzecz członków.
 2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.

§ 9.

 1. Członkowie zwyczajni oraz członkowie-kandydaci Stowarzyszenia, są zobowiązani:
  1) brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia,
  2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  3) opłacać regularnie składki członkowskie,
  4) doskonalić swe umiejętności i pogłębiać wiedzę związaną z pracą terapeuty Techniki Bowena,
  5) odbywać powtórki rejestrowane wg zasad określonych przez Australijską Akademię Terapii Bowena.
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani do zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Świadczenia materialne, przewidziane w regulaminach i uchwałach władz Stowarzyszenia, przysługują wyłącznie członkom, którzy w chwili przyznania świadczenia, nie mają zaległości w uiszczaniu składek członkowskich.
 4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może uchwalić Zasady postępowania Terapeuty Bowtech, obowiązujące wszystkich członków zwyczajnych i członków kandydatów.
 5. Wprowadza się następujące kary za naruszenie postanowień zawartych w Zasadach postępowania:
  1) upomnienie pisemne lub drogą mailową,
  2) wstrzymanie publikacji danych na stronie internetowej Stowarzyszenia na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  3) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.
 6. Kary przewidziane w ustępie poprzedzającym wymierza Zarząd, z zachowaniem prawa do obrony członka obwinionego o naruszenie Zasad postępowania. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od powzięcia informacji o decyzji Zarządu.

§ 10.

 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
  1) śmierci członka,
  2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
  3) skreślenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia, po stwierdzeniu nie spełniania kryteriów wymienionych w § 6,
  4) skreślenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok,
  5) skreślenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 3) do 5) członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do KRS.
 3. Członkostwo członka-kandydata Stowarzyszenia ustaje, gdy w terminie 12 miesięcy od zakończenia szkolenia członek-kandydat nie uzyska tytułu terapeuty Terapii Bowena.
 4. W przypadku skreślenia członka z listy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 4, warunkiem ponownego wpisu na listę członków jest uregulowanie zaległych składek za okres do chwili skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

§ 11.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia – WZCS,
 2. Zarząd Stowarzyszenia – ZS,
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia – KRS.

§ 12.

Członkowie ZS i KRS wybierani są na czas nieoznaczony i mogą zostać w każdym czasie odwołani przez WZCS.

Rozdział IV

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

§ 13.

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. WZCS może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne WZCS odbywa się co dwa lata do końca maja roku kalendarzowego.
 4. Nadzwyczajne WZCS odbywa się z inicjatywy własnej Zarządu lub na wniosek:
  1) Komisji Rewizyjnej,
  2) co najmniej 15 członków Stowarzyszenia
 5. WZCS jest zwoływane przez Zarząd w drodze pisemnego zawiadomienia każdego członka Stowarzyszenia, wysłanego co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku, gdy członek Stowarzyszenia – również w formie elektronicznej – poda Zarządowi adres swojej poczty elektronicznej, zawiadomienie następuje z chwilą wysłania listu pod podany adres tej poczty.

§ 14.

Do kompetencji WZCS należy:

 1. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 2. (skreślony)
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej – za okres od początku miesiąca, w którym odbyło się ostatnie WZCS do końca miesiąca poprzedzającego Zebranie zatwierdzające Sprawozdanie,
 4. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór:
  a) zarządu w składzie 5 osób, a z jego składu Prezesa Stowarzyszenia,
  b) trzyosobowej Komisji Rewizyjnej, przy czym w składzie Komisji winna znaleźć się co najmniej jedna osoba, posiadająca tytuł akredytowanego nauczyciela Terapii Bowena według Australijskiej Akademii Terapii Bowena,
 6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia,
 7. (skreślony)

§ 15.

 1. WZCS może odbyć się bez względu na liczbę członków biorących w nim udział.
 2. Uchwały WZCS zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Uchwały w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów.
 4. W sprawie wyboru i odwołania członków władz Stowarzyszenia oraz udzielenia im absolutorium, głosowanie jest tajne. W pozostałych sprawach głosowanie jest jawne, a na żądanie co najmniej jednej piątej obecnych członków – głosowanie jest tajne.

§ 15a.

 1. WZCS otwiera Przewodniczący Stowarzyszenia. Po otwarciu obrad, zarządza wybór:
  1) Przewodniczącego WZCS,
  2) Protokolantów w liczbie nie większej, niż dwie osoby,
  3) Komisji skrutacyjnej, w liczbie nie większej, niż 3 członków.
 2. WZCS obraduje na podstawie ustalonego i przyjętego przez WZCS porządku obrad, biorąc za podstawę porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.
 3. Do zadań Przewodniczącego WZCS należy kierowanie obradami Zebrania, udzielanie i odbieranie głosu, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem obrad i realizacją poszczególnych punktów porządku jego obrad.
 4. Do zadań Protokolanta lub Protokolantów należy czuwanie nad sporządzeniem Protokołu, oddającego rzetelnie przebieg obrad Zebrania. Zebranie może być rejestrowane w celu sporządzenia protokołu obrad Zebrania.
 5. Do zadań komisji skrutacyjnej należy przeliczenie głosów, oddanych w sprawie poszczególnych uchwał oraz czuwanie nad prawidłowym sporządzeniem listy obecności.

Rozdział V

Zarząd Stowarzyszenia

§ 16.

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między WZCS. Do kompetencji ZS należą wszelkie sprawy, nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji WZCS, w szczególności:
  1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  1a) podejmowanie czynności prawnych za Stowarzyszenie, z zastrzeżeniem pkt 4,
  2) kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia,
  3) uchwalanie rocznych planów działania i budżetu Stowarzyszenia,
  4) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia środków trwałych i nieruchomości oraz przystąpienia do spółek, spółdzielni, stowarzyszeń oraz utworzenia fundacji,
  5) przyjmowanie darowizn i zapisów,
  6) uchwalanie regulaminów, obowiązujących wszystkich członków Stowarzyszenia,
  6a) rozpatrywanie zgłoszeń innych członków Stowarzyszenia oraz ich pacjentów, dotyczących naruszeń Zasad postępowania,
  7) powoływanie komisji problemowych oraz terenowych pełnomocników Stowarzyszenia,
  8) ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich, przy czym uchwała, dla swej ważności, wymaga zatwierdzenia przez komisję rewizyjną.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia samodzielnie albo dwaj spośród pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie. Dla ważności oświadczenia woli w sprawach określonych w ust. 1 pkt 4) wymagana jest uprzednia, aprobująca uchwała Zarządu podjęta w tej sprawie.
 3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie
  reprezentuje członek KRS wskazany w uchwale tego organu.

§ 17.

 1. Posiedzenia ZS odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał. Do ważności uchwał wymagana jest obecność więcej niż połowy członków ZS.
 2. Uchwały ZS zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków ZS.
 3. Posiedzenia ZS zwołuje Prezes.
 4. Uchwały ZS mogą być podjęte w formie pisemnej, poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały lub w formie pisemnego głosowania. Uchwałę, w formie pisemnej uważa się za podjętą, gdy pod treścią uchwały złożyła swe podpisy więcej niż połowa ogólnej liczby członków ZS.
 5. Posiedzenia ZS mogą odbywać się z użyciem środków porozumiewania się na odległość.
 6. Z posiedzeń ZS sporządza się zwięzły Protokół, obejmujący czas i formę odbytego posiedzenia, wskazanie osób obecnych na posiedzeniu, treść podjętych uchwał z określeniem liczby oddanych głosów.

Rozdział VI

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 18.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej KRS, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 19.

KRS wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 20.

Do kompetencji KRS należy:

 1. kontrolowanie działalności statutowej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia i jego majątku oraz przedstawienie ZS wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 2. składanie sprawozdań na WZCS i występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium ustępującemu ZS,
 3. występowanie do ZS o zwołanie nadzwyczajnego WZCS w wypadkach szczególnej wagi.

§ 21.

 1. KRS jest organem niezależnym od ZS i nie podlega mu w zakresie sprawowania kontroli działalności ZS.
 2. Członkowie KRS:
  1) nie mogą być jednocześnie członkami ZS ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2) nie mogą być osobami skazanymi za przestępstwo umyślne,

§ 22.

 1. Posiedzenia KRS odbywają się nie rzadziej, niż raz w roku. Do ważności uchwał wymagana jest obecność więcej niż połowy członków KRS.
 2. Uchwały KRS zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków KRS.
 3. Posiedzenia KRS zwołuje Przewodniczący.
 4. Uchwały KRS mogą być podjęte w formie pisemnej, poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały lub w formie pisemnego głosowania. Uchwałę w formie pisemnej uważa się za podjętą, gdy pod treścią uchwały złożyła swe podpisy więcej niż połowa ogólnej liczby członków KRS.
 5. Posiedzenia KRS mogą odbywać się z użyciem środków porozumiewania się na odległość.
 6. Z posiedzeń KRS sporządza się zwięzły Protokół, obejmujący czas i formę odbytego posiedzenia, wskazanie osób obecnych na posiedzeniu, treść podjętych uchwał z określeniem liczby oddanych głosów.

Rozdział VII

Majątek Stowarzyszenia

§ 23.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i papiery wartościowe.
 2. Na środki finansowe Stowarzyszenia składają się:
  1) wpisowe i składki członkowskie,
  2) zapisy, dotacje i darowizny,
  3) wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego,
  4) dochody z prowadzenia działalności gospodarczej,
  5) odsetki od środków finansowych oraz dywidendy z tytułu posiadania papierów wartościowych i praw majątkowych.

§ 24.

 1. Cały dochód Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów Stowarzyszenia.
 2. Zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 25.

ZS w drodze uchwały zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia, po zaopiniowaniu ich przez KRS.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 26.

 1. Utrata członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może nastąpić na skutek śmierci członka, rezygnacji lub odwołania z funkcji. Uchwała o odwołaniu jest nieważna, gdy nie zawiera postanowienia o powołaniu osoby na miejsce odwołanego członka organu Stowarzyszenia.
 2. W razie zmniejszenia się w okresie kadencji składu ZS lub KRS władzom tym przysługuje prawo kooptacji do pełnienia wakujących funkcji, z uwzględnieniem postanowień Statutu, odnośnie do wymogów, jakim powinny odpowiadać osoby, pełniące funkcję we władzach Stowarzyszenia.
 3. Mandat dokooptowanego członka ZS lub KRS wygasa, gdy najbliższe WZCS nie zatwierdzi kooptacji, dokonanej przez ZS lub KRS. Uchwała odmawiająca zatwierdzenia kooptacji jest nieważna, gdy nie wskazuje osoby nowego członka ZS lub KRS.

§ 27.

Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia powołują członkowie-założyciele Stowarzyszenia

§ 28.

Statut oraz jego zmiany wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Iwona Westfal
Prezes Stowarzyszenia

Skip to content