Zadania

Stowarzyszenie Bowtech Polska jest najwyższym organem w Polsce reprezentującym Terapeutów Terapii Bowena. Współpracuje z Australijską Akademią Terapii Bowena w zakresie przeprowadzanych przez nią szkoleń raz i wykonywania techniki stworzonej przez Toma Bowena. W dalszej treści w odniesieniu do Stowarzyszenia będzie używany skrót SBP.

SBP ma na celu zapewnienie członkom Stowarzyszenia wsparcia w postaci ogólnopolskich i/lub regionalnych działań marketingowych , promocji Terapii Bowena w Polsce, jak również udzielania wsparcia dla inicjatyw poszczególnych członków szerzących wiedzę na temat terapii.

SBP jest organizacją niedochodową , a to znacz ,że wszystkie środki finansowe znajdujące się na koncie Stowarzyszenia są przeznaczane na cele statutowe .

Członkowie SBP zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu Etycznego Terapeuty Terapii Bowena jak i Kodeksu Postępowania Terapeuty Terapii Bowena.

Jakość i bezpieczeństwo działania Stowarzyszenia Bowtech Polska

Celem SBP jest promowanie najwyższych standardów kształcenia i szkolenia w Technice Bowena, rozwijanie i utrzymywanie najwyższych standardów postępowania i stosowania terapii wśród jego członków poprzez edukację, współpracę z Australijska Akademią Bowena w obszarze szkoleń, przestrzeganie Kodeksu Etycznego i Kodeksu Postępowania Terapeuty .
Jako wyznacznik jakości, warunkiem dalszego członkostwa w SBP jest dla każdego terapeuty uczestnictwo w kursach powtórkowych – na chwilę obecną wymagane jest minimum 32 godziny co 2 lata.

Celem tej polityki jest zapewnienie członkom najnowszych informacji, które mają poprawić wyniki kliniczne u klientów oraz utrzymać na najwyższym poziomie jakość świadczonych przez terapeutów usług.

SBP ma również ustaloną procedurę rozpatrywania skarg dotyczących wszelkich zauważonych naruszeń Kodeksu Etycznego i Kodeksu Postępowania Terapeuty Terapii Bowena, w tym:

  • skarg od klientów na temat terapeuty ( członków stowarzyszenia)
  • skarg pomiędzy członkami
  • skarg między członkiem a Zarządem SBP.

Kodeks Etyczny i Kodeks Postępowania Terapeuty Terapii Bowena mają na celu ułatwienie ochrony pacjentów i obejmują klauzule odnoszące się do spraw takich jak:

  • Dyskryminacja
  • Niewłaściwe zachowanie seksualne
  • Zapobieganie rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji
  • Etyka zawodowa
  • Ochrona danych osobowych

Kodeks Etyczny i Kodeks Postępowania Terapeuty Terapii Bowena stawiają na pierwszym miejscu stosowanie przez terapeutę przepisów odnoszących się do wymogów ochrony danych osobowych klienta i poufności jego wszelkich danych jakie znajdują się w posiadaniu terapeuty w związku z prowadzoną terapią, w tym przede wszystkim danych osobowych i danych o stanie zdrowia klienta.

Każde naruszenie Kodeksu Etycznego i Kodeksu Postępowania Terapeuty Terapii Bowena zgłoszone do Zarządu SBP jest rozpatrywane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, a każde niekorzystne dla terapeuty ustalenie może doprowadzić do wydalenia go z SBP. To może skutkować złożeniem wniosku do Akademii o odebranie Dyplomu.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia rozpatruje wszystkie skargi zgłaszane w odniesieniu do wszystkich członków Stowarzyszenia.

Skip to content