Zasady postępowania Terapeuty Bowtech®

Terapeuta Techniki Bowena obowiązany jest do stosowania tej metody wyłącznie zgodnie z zasadami przyjętymi przez Australijską Akademię Terapii Bowena oraz zachowania prymatu nieszkodzenia pacjentowi.

Terapeuta Bowtech® jest zobowiązany do zachowania najwyższych norm etycznych przy niesieniu pomocy wszystkim, którzy z tej metody korzystają.

Obowiązkiem terapeuty jest:

 • stosowanie metody z poszanowaniem jej nieinwazyjności i holistyki,
 • pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności oraz ich systematyczna weryfikacja, co najmniej w zakresie, wymaganym przez Australijską Akademię Terapii Bowena,
 • reagowanie na dostrzeżone u innych terapeutów naruszenia zasad stosowania techniki Bowena,
 • zawiadamianie władz Stowarzyszenia o przypadkach rozpowszechniania nieprawdziwych, nieścisłych lub dyskredytujących technikę Bowena informacji.

Terapeuta powinien:

 • szanować religijne, duchowe, społeczne i polityczne poglądy wszystkich pacjentów, niezależnie od rasy, koloru skóry, wyznania czy płci.
 • zawsze zachowywać się w sposób profesjonalny, etyczny, uprzejmy i z poszanowaniem dyskrecji w relacjach z pacjentami,
 • działać z najwyższą starannością przez cały czas trwania terapii, aby nie nadużyć w jakikolwiek sposób zaufania pokładanego w nim przez pacjenta,
 • podejmować tylko takie działania, które są zgodne z poziomem jego kompetencji.
 • przed rozpoczęciem terapii omówić z pacjentem jej przebieg oraz zapoznać pacjenta z wysokością opłat.
 • umieścić w gabinecie / miejscu wykonywania zabiegów na widocznym miejscu dyplomy
  Australijskiej Akademii Terapii Bowena oraz inne dyplomy uprawniające do czynności wykonywanych przez terapeutę, a także niniejsze „Zasady postępowania Terapeuty Bowtech®
 • wykonywać zabiegi w miejscu zapewniającym pacjentowi dyskrecję, intymność, wygodę i ciszę,
 • zasugerować pacjentowi wizytę u lekarza w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jego dolegliwościami.
 • zachować w bezwzględnej poufności, a także zadbać o zachowanie takiej poufności przez swych asystentów, recepcjonistów itp., posiadanych danych pacjenta, w tym dokumentacji medycznej i terapeutycznej oraz odpowiednie ich zabezpieczenie.

Terapeuta nie może:

 • gwarantować pacjentowi wyleczenia w 100%. Powinien natomiast przedstawić korzyści płynące z terapii i wynikające z nich możliwości poprawy stanu zdrowia.
 • wejść w jakąkolwiek relację seksualną z pacjentem. Powinien działać w taki sposób, aby jego zachowanie nigdy nie mogło być odebrane, jako sugestie natury seksualnej.
 • uczyć pacjenta procedur, ani ruchów Bowena, za wyjątkiem ruchów/procedur przewidzianych do samodzielnego stosowania przez pacjenta,
 • kwestionować czy deprecjonować sposobu leczenia medycznego pacjenta, zaleceń lekarskich, ani doradzać mu w tym zakresie.
 • w żadnych okolicznościach stawiać pacjentowi diagnozy medycznej a jedynie opierać się na diagnozach lekarskich, jeżeli takowe pacjent posiada.
 • zalecać środków leczniczych, ziół, suplementów, diet, olejków itp, chyba, że jego przygotowanie zawodowe uprawnia do tego.
 • wykonywać zabiegów i przeprowadzać rozmów z pacjentem w obecności osób trzecich, w tym swych asystentów lub członków rodziny pacjenta, bez jego zgody
 • ujawniać informacji o pacjencie i przebiegu terapii osobom trzecim, w tym członkom rodziny pacjenta, bez jego zgody, za wyjątkiem składania zeznań w charakterze świadka na żądanie organu państwa.
 • Wypowiadać się negatywnie o innym terapeucie, w tym podważać jego kompetencje publicznie lub w kontaktach z pacjentami,
 • Reklamować swoich usług w oparciu o reklamę porównawczą z innymi terapeutami.

W przypadku dostrzeżenia naruszenia niniejszych zasad przez innego terapeutę, terapeuta obowiązany jest w pierwszej kolejności zwrócić na nie uwagę osobie naruszającej zasady. W razie wątpliwości lub dalszego niewłaściwego postępowania, obowiązany jest zawiadomić Zarząd Stowarzyszenia o dostrzeżonym naruszeniu.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2017 r.

Skip to content