Zadania

ZADANIA STOWARZYSZENIA
TERAPEUTÓW BOWTECH POLSKA

 

Stowarzyszenie Terapeutów Bowtech Polska jest najwyższym organem w Polsce reprezentującym Terapeutów Terapii zobowiązanym przez Australijską Akademię Terapii Bowena do utrzymywania najwyższego standardu kształcenia , szkolenia i wykonywania techniki stworzonej przez Toma Bowena. W dalszej treści w odniesieniu do Stowarzyszenia będzie używany skrót STBP.

STBP ma również na celu zapewnienie członkom Stowarzyszenia wsparcia w postaci ogólnopolskich i/lub regionalnych działań marketingowych , promocji Terapii Bowtech w Polsce jak również udzielania wsparcia dla inicjatyw poszczególnych członków,mających na celu szerzenie wiedzy na temat terapii w poszczególnych regionach działania .

STBP jest organizacją niedochodową , a to znaczy ,że wszystkie środki finansowe znajdujące się na koncie Stowarzyszenia są przeznaczane na cele statutowe .

Członkowie STBP zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu Etycznego Terapeuty Terapii Bowtech jak i Kodeksu Postępowania Terapeuty Terapii Bowtech.

Jakość i bezpieczeństwo działania Stowarzyszenia Terapeutów Bowtech Polska

Celem STBP jest promowanie najwyższych standardów kształcenia i szkolenia w Technice Bowena, rozwijanie i utrzymywanie najwyższych standardów postępowania i stosowania terapii wśród jego członków poprzez edukację, szkolenie, przestrzeganie Kodeksu Etycznego i Kodeksu Postępowania.
Jako wyznacznik jakości, warunkiem dalszego członkostwa w STBP jest dla każdego terapeuty uczestnictwo w kursach powtórkowych – na chwilę obecną wymagane jest minimum 32 godziny co 2 lata.

Celem tej polityki jest zapewnienie członkom najnowszych informacji, które mają poprawić wyniki kliniczne u pacjentów i co najważniejsze utrzymać na najwyższym poziomie jakość świadczonych przez terapeutów usług .

STBP ma również ustaloną procedurę rozpatrywania skarg dotyczących wszelkich zauważonych naruszeń Kodeksu Etycznego i Kodeksu Postępowania Terapeuty Terapii Bowtech , w tym:
• skarg od pacjentów na temat terapeuty
• skarg pomiędzy członkami
• skarg między członkiem a STBP.

Kodeks Etyczny i Kodeks Postępowania Terapeuty Terapii Bowtech mają na celu ułatwienie ochrony pacjentów i obejmują klauzule odnoszące się do spraw takich jak:
• Dyskryminacja
• Niewłaściwe zachowanie seksualne
• Zapobieganie rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji
• Etyka zawodu
• Poufność

Kodeks Etyczny i Kodeks Postępowania Terapeuty Terapii Bowtech stawiają na pierwszym miejscu fakt , że Terapeuta Terapii Bowtech stosuje się do przepisów odnoszących się do wymogów ochrony prywatności klienta i poufności jego wszelkich danych jakie znajdują się w posiadaniu terapeuty w związku z prowadzoną terapią, w tym przede wszystkim danych osobowych i danych o stanie zdrowia pacjenta.

Każde naruszenie Kodeksu Etycznego i Kodeksu Postępowania Terapeuty Terapii Bowtech zgłoszone do Zarządu STBP jest rozpatrywane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia a każde niekorzystne dla terapeuty ustalenie może doprowadzić do wydalenia go z STBP co z kolei może skutkować złożeniem wniosku do Akademii o odebranie Dyplomu.

Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje wszystkie skargi zgłaszane w odniesieniu do wszystkich członków Stowarzyszenia poza tymi,którzy wchodzą w skład Zarządu STBP. Skargi dotyczące tych terapeutów rozpatruje Komisja Rewizyjna STBP.

Przyjazne linki:

Script logo